UTC Time 05:04:29

UTC to EST Australia Time Converter

Convert UTC time to Eastern Standard Time (Australia). EST Australia time zone offset is UTC+10.

UTC (GMT) to EST Australia Time Conversion in 12-hour format
:
00:00
UTC (GMT) to EST Australia Time Conversion 24-hour format
:
00:00

UTC Time

05:04:29
26 May 2022 Thursday

EST Australia

15:04:29
26 May 2022 Thursday

Time Difference between UTC and EST Australia

Eastern Standard Time (Australia) is 10 hours ahead from the UTC universal time.


UTC to EST Australia Time Conversion Table

UTC to EST Australia in 12-hour (AM/PM) time format.

UTC TimeEST Australia Time
12:00 AM10:00 AM
01:00 AM11:00 AM
02:00 AM12:00 PM
03:00 AM01:00 PM
04:00 AM02:00 PM
05:00 AM03:00 PM
06:00 AM04:00 PM
07:00 AM05:00 PM
08:00 AM06:00 PM
09:00 AM07:00 PM
10:00 AM08:00 PM
11:00 AM09:00 PM
12:00 PM10:00 PM
01:00 PM11:00 PM
02:00 PM12:00 AM
03:00 PM01:00 AM
04:00 PM02:00 AM
05:00 PM03:00 AM
06:00 PM04:00 AM
07:00 PM05:00 AM
08:00 PM06:00 AM
09:00 PM07:00 AM
10:00 PM08:00 AM
11:00 PM09:00 AM

UTC to EST Australia in 24-hour time format.

UTC TimeEST Australia Time
00:0010:00
01:0011:00
02:0012:00
03:0013:00
04:0014:00
05:0015:00
06:0016:00
07:0017:00
08:0018:00
09:0019:00
10:0020:00
11:0021:00
12:0022:00
13:0023:00
14:0000:00
15:0001:00
16:0002:00
17:0003:00
18:0004:00
19:0005:00
20:0006:00
21:0007:00
22:0008:00
23:0009:00